จากความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับพนักงานที่จะเปลี่ยนสถานะภาพ จากข้าราชการเป็นพนักงานของมหา วิทยาลัย "คณะทำงานเพื่อปรับระบบให้เป็นมหาวิทลัยในกำกับรัฐบาล" จึงได้ดำเนินการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย พร้อมกับ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง ซึ่งมาจากผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัย และผู้แทนจากฝ่ายพนักงาน เพื่อร่วมกันสรรหาผู้จัดการกองทุน ตลอดจนผลงานการบริหารกองทุนเป็นสำคัญ

       ปัจจุบันแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆค่อนข้างสูง แต่มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านสวัสดิการของพนักงานจึงได้จ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนเข้าในกองทุนให้แก่สมาชิก แต่ละรายในอัตราที่ค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 8 ของค่าจ้างซึ่งนับว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานหนึ่งที่ให้สวัสดิการกับพนักงานอยู่ในเกณฑ์ที่สูง   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

   การที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น ก็ประสงค์ที่จะมอบให้เป็นสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับพนักงาน และครอบครัว อีกทั้งเป็นการส่งเสริม การระดมเงินออมภายในประเทศ เพื่อนำไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจองประเทศ ให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น

เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร 10140
โทร 02-4708128
โทรสาร 02-4708118


บริษัทจัดการกองทุน

Link ::

informations 

คณะกรรมการกองทุนได้เลือก
บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุนภายใต้ชื่อ "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอ็มเอฟซีมาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว"

 

สถานที่ตั้ง ::
ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-6492100, 02-6492111

 


Copyright © 2005-2022 :by กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจธ. : KMUTT : Provident fund committee
This Web Site is Best Viewed with Screen Resolution 1024 x 768 pixel
King Mongkut's University of Technology Thonburi 126 Pracha-utis Rd. , Bangmod,Thrung-kru, Bangkok, 10140 THAILAND , tel.02-4708128 ,Fax.02-4708118
For more information, please send email to pvdfund@kmutt.ac.th